ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Délka kurzu: 4 hodiny / 6 vyučovacích

Certifikát: Osvědčení / pro každého účastníka

Cena kurzu: Účtována většinou za skupinu nebo stanovena po domluvě (kontaktujte nás).

Akreditace: MPSV ČR pod číslem - 2015/0081- PC/SP/VP/PP 

Popis školení:
V pracovním prostředí sociálních služeb vznikají různá rizika ohrožení života a zdraví jak samotných uživatelů služby, tak pracovníků. Proto je dle zákona zaměstnavatelům ukládána povinnost těmto rizikům předcházet, odstranit je nebo alespoň minimalizovat. Naše organizace nabízí všem institucím sociálních služeb program ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH, akreditovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV ČR), který poskytuje pracovníkům potřebné návody, zásady a výstupní kompetence pro poskytnutí první pomoci v tomto odvětví. Kurz tedy bere zřetel na konkrétní požadavky pracovního prostředí, jeho možná rizika a je v souladu s podmínkami ZÁKONÍKU PRÁCE. Vzdělávací program je koncipovaný jako odborné školení, s praktickými nácviky modelových situací, zaměřených na urgentní stavy významné svou četností v sociálních službách. V problematice základní podpory životních funkcí je trénován systém řetězce přežití, pravidel bezpečnosti při poskytování první pomoci, použití ochranných pomůcek a přístupy ke zraněným. Stěžejním tématem je výcvik kardiopulmonální resuscitace příslušných věkových kategorií, dle nejnovějších doporučení (ERC GUDELINES), s ohledem na aktuální trendy a pomůcky v dané oblasti. Školení pokračuje řešením vybraných urgentních stavů, vedoucích k ohrožení životních funkcí, např. dušení či zástava masívního krvácení. Ze stavů typických pro rizika daného prostředí jsou vyučovány a trénovány postupy první pomoci u člověka s bolestmi na hrudi, s cévní mozkovou příhodou, epileptickým záchvatem, diabetickou komplikací či náhlým poraněním skeletu (spinální trauma, úraz hlavy). Z metodických témat zahrnuje výuka vybavení lékárničky, zdravotnický materiál a potřebné směrnice vztahující se k první pomoci na pracovišti z pohledu platné legislativy. Školení obsahuje řadu praktických nácviků, nejedná se o statacikou přednášku, ale interaktivní výuku s reflektem na činnost účastníků a získání potřebných kompetencí. Zájemcům o kurz rádi zašleme informační brožurku, s anotací a přehledem kompetencí absolventa.
 
Osnova:

ZÁKLADNÍ PODPORA ŽIVOTNÍCH FUNKCÍ, RESUSCITACE / BASIC LIFE SUPPORT (CPR)

  • Resuscitace dospělého, pravidla, aktuální postupy, systém HANDS-ONLY CPR
  • Péče o člověka v bezvědomí. 

POUŽITÍ OCHRANNÝCH POMŮCEK / USE BARRIERS

  • Nebezpečí v první pomoci, resuscitační pomůcky, prostředky osobní ochrany.

NEODKLADNÉ URGENTNÍ STAVY / URGENT CONDITIONS

  • Obstrukce dýchacích cest, dušení dospělého.
  • Řešení vážného krvácení, ošetření ran.

RIZIKA PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ / RISK WORK ENVIRONMENT

  • Bolesti na hrudi, kardiální obtíže.
  • Cévní mozková příhoda (mozková mrtvice). 
  • Diabetes mellitus a jeho komplikace v první pomoci.
  • Epileptický záchvat.
  • Úrazy, pády, poranění skeletu (hlava, páteř, pánev apod.).

VYBAVENÍ LÉKÁRNIČKY / EQUIPMENT FIRST AID KIT

Reference na naše školení zde

Kurz lze absolvovat individuálně i skupinově (na pracovištích, v institucích).

Rádi zodpovíme vaše dotazy, kontaktujte nás.