Sportovní zdravotník (Sport-medic)

 
JEDINÝ ODBORNÝ KURZ TOHOTO DRUHU V ČR! KOMPLEXNÍ PROGRAM!
 
Popis a zaměření:
Sportovní aktivity v širokém pojetí s sebou přinášejí značná rizika poškození zdraví a to jak na profesionální, tak na amatérské úrovni. Právě amatérská úroveň většinou spadá do nevýdělečných činností a je odkázána na příspěvkový finanční systém, který značně omezuje možnosti vybavenosti a připravenosti sportovců. Kluby a oddíly této úrovně si zpravidla nemohou dovolit sportovního lékaře, fyzioterapeuta apod. Tuto roli pak přebírá samotný trenér, který je často i masérem a zdravotníkem v jedné osobě. Navíc se ve sportu neustále vyvíjí nové zdravotnické prostředky (jak pro první pomoc, tak pro regeneraci) a celá oblast akceleruje. Nabízený kurz připravuje frekventanty na úkoly sportovního zdravotníka (nelékaře) a na základní péči o zdravotní stav sportovců, v komplexním vzdělávacím programu. Je cílen pro uchazeče působící zejména ve sportovních (outdoorových / indoorových) klubech, oddílech, sportovně-vzdělávacích centrech, wellness centrech, fitness centrech a jiných organizacích, souvisejících se sportovní problematikou. V tomto ohledu je vhodný pro trenéry, maséry, fyzioterapeuty, sportovní instruktory, učitele tělesné výchovy, plavčíky a samotné sportovce. Vítáni jsou však všichni se zájmem o tuto problematiku, kteří mají chuť se vzdělávat v oborech sportovní zdravovědy a její aplikaci v praxi. Vzdělávací program SPORTOVNÍ ZDRAVOTNÍK (Sport Medic) má 100 hodinovou dotaci a integruje všechny základní prvky sportovní zdravovědy od první pomoci až po regeneraci. Kurz je velmi propracovanou propedeutikou sportovní medicíny, zaměřenou na praktické využití ve sportovním prostředí. 
 
Podmínky absolvování kurzu:
Věk 18 let.
Ukončené vzdělání dle zákona č. 561/2004 Sb., § 58 - stupně středního vzdělání (min. výuční list). Vaše vstupní vzdělání s námi můžete prokonzultovat případně si u nás kvalifikaci doplnit.  
 
Hodinová dotace: 100 hodin
 
Certifikáty: 
Certifikát vzdělávacího programu s obsahovou doložkou. 
Osvědčení o školení kardiopulmonální resuscitace s AED defibrilátorem (CPR & AED).
Osvědčení akreditační komise ČAS s kreditovým ohodnocením.
 
Akreditace ČAS (ČESKOU ASOCIACÍ SESTER) a zařazení do celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků.

Počet udělených kreditů: 12

Cena kurzu: 9900 Kč
Cena je kompletní, včetně učebních pomůcek, pomůcek pro taping a kineziotaping, metodické podpory na CD/DVD, studijní literatury a občerstvení.
 
Profil absolventa:
Absolvent kurzu SPORTOVNÍ ZDRAVOTNÍK je zaměřen na poskytování první pomoci a základní zdravotně-technickou péči ve sportovním a volnočasovém odvětví. Ovládá a poskytuje první pomoc v celém spektru úkonů spadajících do kompetence civilisty, včetně laické rozšířené první pomoci. Zná specifika a technické zvláštnosti vztahující se k poskytování první pomoci a základní zdravotní péči ve sportu. Orientuje se v akutních stavech a vybraných onemocněních. Je proškolen v kardiopulmonální resuscitaci s automatizovaným externím defibrilátorem (CPR & AED). Používá metody sportovního tapingu, kineziotapingu a regeneračních technik. Vyhodnocuje rizika spojená se sportovní aktivitou. Úzce spolupracuje s trenéry, maséry a dalšími pracovníky daného odvětví.
 
Skladba studia: 
Studium tvoří dva základní pilíře - blok teoretického aparátu a blok praktické části. Teoretický aparát představují předměty zdravovědného základu, hygieny sportu a předmětů sportovně-technických. Frekventant zde aspiruje důležité informace o lidském těle, prevenci, vzniku úrazů, podpůrných prostředcích, regeneraci, vlivech tréninku na organismus, vyšetřovacích metodách, zdravotnickém vybavení, apod. Blok praktický provází frekventanty řadou vedených nácviků a praktických simulací k poskytování první pomoci, podpoře zdraví a regeneraci sportovce. Účastníci se učí pravidlům sportovního "Basic Injury Managementu“, ošetřují imitovaná poranění, trénují resuscitační algoritmy včetně použití automatizovaného externího defibrilátoru (CPR & AED), hodnotí životní funkce, používají zdravotnický monitoring, procvičují obvazovou techniku, ochrannou tapingovou techniku, principy a základy kineziotapingu, připravují fixační pomůcky, transport zraněného sportovce apod. Blok praktický tedy integruje znalosti do praxe a frekventant získává klíčové dovednosti potřebné pro výkon sportovního zdravotníka (nelékaře). Kurz budou vyučovat odborní lektoři jak z oblasti medicínské (záchranáři, fyzioterapeuti, maséři), tak z oblasti sportovní (trenéři, sportovní instruktoři, sportovci). 
 
Přehled tematických celků:
  1. Prevence a regenerace ve sportu.
  2. Anatomie a fyziologie lidského organismu.
  3. Základy traumatologie sportovních poranění.
  4. První pomoc ve sportu I.
  5. První pomoc ve sportu II.
  6. Zdravotnická příprava a materiál ve sportu. 
  7. Sportovní trénink a zatížení organismu sportem.
  8. Základy sportovního tapingu a kineziotapingu.
  9. Strečinkové a manipulační techniky.   
  10. Klinická propedeutika ve sportu.
Každý frekventant obdrží podrobný rozpis výukových témat s termíny a jmény instruktorů.
 
Průběh studia a závěrečná zkouška:
Studium bude probíhat v 11 dnech (celodenní výuka a intenzivní praktická soustředění). Teoreticko-přípravná část bude realizovaná v učebně školicího centra nebo posluchárně, praktická část a nácviky na sportovišti.  Závěrečná zkouška se skládá z písemného testu, v případě potřeby i ústního přezkoušení či ukázky praktické dovednosti.  
 

Termíny kurzu - Staré Město u UH:

3. 6. 2017 - od 9:00 do 18:00

4. 6. 2017 - od 9:00 do 18:00  

24. 6. 2017 - od 9:00 do 18:00

25. 6. 2017 - od 9:00 do 18:00

15. 7. 2017 - od 9:00 do 18:00

16. 7. 2017 - od 9:00 do 18:00

22. 7. 2017 - od 9:00 do 18:00

23. 7. 2017 - od 9:00 do 18:00  

  5. 8. 2017 - od 9:00 do 18:00

  6. 8. 2017 - od 9:00 do 18:00

Jak se přihlásit: 

Přihlašte se do kurzu prostřednictvím formuláře zde nebo nás kontaktujte.

Nevyhovují Vám termíny? Kontaktujte nás, nabízíme možnost individuální výuky!

Kurzy lze připravit v různých variantách - výuka o víkendech, přes týden, možná je i odpolední výuka ve všedních dnech. 

 

Co se na kurzu vyučuje:

1. Prevence a regenerace ve sportu. 

2. Anatomie a fyziologie lidského org.

3. Základy traumatologie sport. poranění.

4. První pomoc ve sportu I.

5. První pomoc ve sportu II.

6. Zdravotní příprava a materiál ve sportu.

7. Sportovní trénink a zatížení organismu sportem.

8. Základy sport. tapingu a kineziotapingu.


9. Strečinkové a manipulační techniky.

10. Klinická propedeutika ve sportu.                                                                                  

 

KONTAKT

PhDr. Mgr. Radim Křivák, BBA
Staré Město u Uh. Hradiště
+420 777 642 021 zdravotni.kurzy@gmail.com