Školení první pomoci pro firmy a instituce

Délka kurzu: Dohodou / doporučujeme alespoň 3 hod.

Certifikát: Osvědčení o školení v první pomoci (dle požadavků - hromadné / osobní)

Cena kurzu: Dohodou / dle charakteru akce

Akreditace: MV ČR, pod č.j. MV-25408-5/VEG-2014

Stručný popis:

V rámci pravidelného proškolení zaměstnanců firem a organizací (mj. zákoník práce 262/2006 Sb.) nabízíme školicí seminář první pomoci zaměřený na specifika vašeho pracovního prostředí. Náplní kurzu je základní podpora životních funkcí - resuscitace dle příslušných doporučení evropské resuscitační rady (ERC GUIDELINES) a vybrané urgentní stavy (svou četností nejvýznamnější v PP) včetně stavů specifických pro dané pracovní prostředí. Účastníci mají možnost procvičit si kardiopulmonální resuscitaci na modelech, ošetřit imitovaná poranění (zlomeniny, rány) a seznámit se s novými trendy v použití běžného zdravotnického materiálu (lékárničky). Osnova kurzu se přizpůsobuje požadavkům klienta tak, aby co nejlépe vystihovala potřeby konkrétní instituce. Pro školení zaměstnanců územního samosprávného celku, dle § 2 zákona č. 312/2002 Sb. vlastníme akreditaci Ministerstva vnitra ČR pod č.j. MV-25408-5/VEG-2014.  

Osnova firemních školení:

 • Základní podpora životních funkcí, resuscitace / BASIC LIFE SUPPORT (CPR)
 • Neodkladné urgentní stavy, život zachraňující úkony / URGENT CONDITIONS
 • Rizika pracovního prostředí / RISK WORK ENVIRONMENT
 • Výbava lékárničky / EQUIPMENT FIRST AID KIT

Při výuce nezatěžujeme účastníky zbytečnou teorií, kurz je praktický a zaměřen na vaše zaměstnance tak, aby byli schopni v nouzové situaci reagovat, vyrozumět záchrannou složku, poskytnout základní první pomoc s použitím dostupných pomůcek a materiálu (pracovní lékárnička).    

Volný výtah z dokumentace, práva a povinnosti zaměstnavatele:

Zákoník práce 262/2006 Sb., § 103 odst. 1 stanovuje konkrétní povinnosti zaměstnavatele na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně poskytování první pomoci a dále udává povinnost zaměstnavateli zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci. V § 103 odst. 2, 3 pak stojí kdy a v jakých případech je zaměstnavatel povinen tato školení zajišťovat, kdy je opakovat a ostatní podmínky jako např. vedení příslušné dokumentace či ověřování znalostí. V § 102 zákoníku práce odstavec 6 ukládá zaměstnavateli povinnosti pro případ zdolávání mimořádných událostí, mj. je povinen „zajistit a určit podle druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci“, zajistit jejich vyškolení a vybavení v rozsahu odpovídajícím rizikům vyskytujícím se na pracovišti. Poskytnutí první pomoci je morální a občanskou povinností, sankce za neposkytnutí první pomoci předepisuje Trestní zákon č. 40/2009 Sb., § 150 a § 151. Ve zdravotnických zařízeních ukládá povinnost poskytnutí první pomoci zdravotnickému pracovníkovi zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování č. 372/2010 Sb. § 49, odst. 1 – povinnosti zdravotnického pracovníka.

Povinnosti zaměstnavatele spojené s první pomocí plynoucí ze zákona 262/2006 Sb.:

 • Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci.
 • Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci.
 • Zaměstnavatel je povinen v rámci opatření pro mimořádné události zajistit potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytování první pomoci.
 • Zaměstnavatel je povinen zajistit vyškolení osob určených k poskytování první pomoci.
 • Zaměstnavatel je povinen zajistit potřebné vybavení v rozsahu odpovídajícím rizikům pracoviště.
 • Zaměstnavatel je povinen zabezpečit, aby zaměstnanci jiného zaměstnavatele vykonávající práce na jeho pracovištích byli proškoleni v BOZP a poskytnutí první pomoci v případě mimořádných událostí.
 • O informacích a pokynech je zaměstnavatel povinen vést dokumentaci.

Kdy školit zaměstnance 262/2006 Sb., § 103:

 • Zaměstnavatel je povinen zajistit školení při nástupu zaměstnance do zaměstnání.
 • Zaměstnavatel je povinen zajistit školení při změně pracovního zařazení.
 • Zaměstnavatel je povinen zajistit školení při změně druhu práce.
 • Zaměstnavatel je povinen zajistit školení při zavedení nové technologie nebo změny výrobních a pracovních prostředků nebo změny technologických anebo pracovních postupů.
 • Zaměstnavatel je povinen zajistit školení v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

 

V případě zájmu o školení nás prosím kontaktujte

Kurz akreditovaný MV ČR!

Informace o tomto kurzu na e-mailu: 

zdravotni.kurzy@gmail.com

Další kontakty zde!

KONTAKT

PhDr. Mgr. Radim Křivák, BBA
Staré Město u Uh. Hradiště
+420 777 642 021 zdravotni.kurzy@gmail.com